Penktadienis, Gruo 06th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas DIDYSIS DABARTIES ŽMONIJOS PATIRTIES KLAUSIMAS KOSMINIU POŽIŪRIU

DIDYSIS DABARTIES ŽMONIJOS PATIRTIES KLAUSIMAS KOSMINIU POŽIŪRIU - ŽMONIJOS PAKILIMAS IR SMUKIMAS PER DAUGELĮ TŪKSTANTMEČIŲ

II 

ŽMONIJOS PAKILIMAS IR SMUKIMAS PER DAUGELĮ TŪKSTANTMEČIŲ 

A. Per paskutinius dešimtmečius žmonių žvilgsnis prasiskverbė pro milijonus žmonijos istorijos metų. Kartu buvo pirmiausia suprasta, kad žmonijos gyvenimą lemia kosminės jėgos. Tačiau aiškiai išryškėja vien tik naikinančios jėgos, ištisos pasaulio dalys su milijonais žmonių dažnai žūdavo per palyginti neilgą laiką.

Pasaulio istorijoje žinoma apie kraštus žemės šiaurėje, pietuose — apie Lemūriją, o žemės pusiaujo srityje — apie Atlantidą. Jos visos dingo kartu su žmonėmis. {59}

Pragaištis įsišėlo žemės formavimosi laikais, būtent primero, sekundero, tercero ir kvartero periodais. Tai, ką pasiekė kuriančiosios jėgos, vos matyti palyginti su tuo, ką padarė griaunančiosios jėgos.

Visgi jos visą laiką tebesidarbuoja kartu. Tai vienos, tai vėlgi kitos paima viršų. Tai aiškiai matyti iš radinių, kuriuos išsaugojo žemės sluoksniai, ir iš padavimų, kuriuos žmonijos atmintis, nepaisant nuolat besikartojančių pragaištingų išgyvenimų, pernešė per tūkstančius ir net per milijonus metų.

B. Taip pat yra žinoma apie žmonijos kilimą ir smukimą. Tokia kaita jau buvo žinoma ir tolimos praeities ūkanose skendinčioje senovėje. Tačiau tuomet tai, atrodo, užtrukdavę ilgiau. Senieji egiptiečiai, kaip praneša Platonas, gyrėsi Solonui, kad žiną apie savo tautos gyvenimą, turintį net tris šviesmečius, t. y. daugiau negu 75 tūkstančius metų. Palyginti su tuo kylanti graikų tauta atrodė esanti tik vaikų tauta.

Jeigu į Egipto tautos gyvenimą dažnai ir įsiverždavo griaunančios jėgos, ji visgi išsilaikė ilgą laiką. Tai, ką ji davė žmonijos formavimuisi, ji jaučia lik kaip sapną gilaus miego metu.

Ką kita galima pasakyti apie jauną palyginti su egiptiečiais tautą — graikus. Čia, taip sakant, vienos prieš kitas įsišėlo kuriančiosios ir griaunančiosios jėgos ir pritraukė svetimas priešiškas jėgas. Šiais laikais reikėtų dažniau apie tai pamąstyti. Kas tuomet turėjo įtakos graikų miestams-valstybėms, tartum kartojasi, tik didesniu mastu, tarp Europos valstybių.

Visgi helenizmas iki šių dienų neprarado savo reikšmės vyraujančiai žmonijos daliai per paskutinius tūkstantmečius. Žinoma, labai reikšmingas čia buvo ir šviesos jėgų iš Tolimųjų Rytų bei Egipto priėmimas bei perdavimas. Tai ypač reikėtų prisiminti.

C. Kita jėgų sritis, kuri taip pat išsilaikė per tūkstantmečius, nors tikriausiai Ir ne taip ilgai kaip Egiptas, yra Azijos rytai, Kinija. Skaitydami, ką Lao Dzė, o vėliau Konfucijus pasakė apie gyvenimo prasmę ir uždavinį, juntame anų abiejų jėgų vienodą veikimą. Šitaip Kinija visgi galėjo iki naujesnių laikų išsilaikyti kaip uždara vienybė, nors kartkartėmis ją užtvindydavo svetimos jėgos. {60}

Tas pats pasakytina taip pat ir apie senosios Amerikos tautų — majų, toltekų, actekų, peruaniečių jėgų vienybę. Tai, kas ten dar suprantama kaip kuriančių jėgų raiška, dažnai labai primena Egiptą. Viskas dvelkia ramia pusiausvyra, kuri leidžia pažinti ypatingą kuriančiųjų jėgų ramybę. Tačiau šias senąsias jėgas besiveržiančios ir griaunančios jėgos beveik visiškai išstūmė iš žmonijos tapsmo. Labai dažni pasikeitimai, datuojami net daugeliu šimtmečių, vyko Tigro ir Eufrato tarpupyje. Ten gyveno ir kūrė labai dvasinga šumerų tauta. Žmoniškumas ten buvo sužydėjęs iki nuostabios pranašystės. Bet po to užėjo semitų akadai. Šie pralaimėjo asiriečiams ir babiloniečiams. Taigi ten net ir ilgesnį laiką ryškėjo tautų gyvenimo kilimas ir smukimas.

Vis dėlto šumerų kūrybingumas, kaip pradinė jėga, nepaliaujamai veikė taip pat ir tas tautas, kurios juos užtvindė. Kyliaraščiu užrašyta patirtis ir toliau buvo gyvybingumu ir kūrybingumu šiose srityse, nepaisant jėgų, kurios, regis, galėjo tik griauti.

Vėliau iškilusi persų karalystės galia palaužė babiloniečius. Tačiau po to smuko taip pat ir Persija, ją užvaldė Aleksandras Makedonietis. Savo valdžia jis pagaliau suvienijo įvairių Balkanų, Vakarų Azijos iki Indijos tautų jėgas ir įtraukė į savo valdas taip pat ir Egiptą. Tačiau praėjus porai dešimtmečių, žlugo ir šitokia koncentruota jėga.

D. Žemės pusiaujo juostoje buvo įvairių pakilimų ir smukimų. Tuo metu Romoje pamažu ryškėjo kylančios jėgos. Jos darėsi vis galingesnės, pamažu ėmė reikštis Vakaruose, Šiaurės vakaruose, Europos pietuose, Azijos vakaruose ir Afrikos šiaurėje.

Romos kuriančioji jėga buvo kur kas pranašesnė negu visų kitų tenykščių tautų. Tikriausiai čia jau viešpatavo ardančiosios jėgos. Ypač aiškiai išryškėjo tvarkančioji Romos reikšmė žmonių ir tautų tarpusavio gyvenimui. Jos reikšmė vyraujančiai žmonijos daliai akivaizdi ištisus šimtmečius, iki dabar.

Galiausiai ir Romos pasaulinėje imperijoje įsiviešpatavo irimo jėgos. Vis didėjantis tariamos gerovės troškimas teikė joms vis daugiau galimybių veikti. Šitaip žmonija Romos imperijoje tam tikru atžvilgiu smuko. Ją sudraskė {61} įvairių besiveržiančių tautų jėgos. Tačiau šitos buvo mažiau kūrybingos. Todėl jos taip pat greitai išnyko tose jėgų srityse, į kurias buvo patekusios.

E. Tuo tarpu keltai, paskatinti frankų genties, įgavo kylančios jėgos. Atsirado frankų karalystė su tolimomis sienomis į rytus. Tačiau neilgai trukus ji pasidalijo. Tad uždaroje Prancūzijoje iki dabar vyksta dažni pakilimai ir smukimai. Tačiau ji išliko, o tai ir yra svarbu.

Prie Reino po didžiosios frankų karalystės Europos žmonėms reikšmingos tapo vokiečių gentys. Jos galėjo daugeliui šimtmečių susiburti į vieną karalystę, kad po to vėl išsisklaidytų, o vėliau ir vėl susitelktų. Europos širdyje, atsirado susitelkimas ir uždarumas, išgyvenęs milžiniškus svyravimus. Dėl jų reikšmės dabarčiai reikėtų juos dar aptarti atskirai.

Anais laikais kūrimo jėga taip pat buvo pakilusi ir Europos pietvakariuose. Portugalai ir ispanai veržėsi toli už okeano ir ten susikūrė naujas veikimo sritis. Tačiau ir jų jėgos taip pat greitai pasuko naikinimo link. Reikėtų dar paminėti ir olandus Europos šiaurės vakaruose. Jų reikšmė žmonijos istorijoje vis didėjo. Tačiau po to visos šios jėgos vėl smuko.

Gana savitas pakilimas buvo Britų saloje. Vis didesni žemės plotai pateko į jų veikimo sritį. Ten keistai tautos susimaišė. Pas keltus atėjo romėnai. Vėliau juos užtvindė anglai ir saksai, danai ir į Prancūziją patekę normanai.

Vis dėlto tarpo jėga, kuri per daugelį šimtmečių apėmė didelę viso žmonių pasaulio dalį. Nors XVIII šimtmetyje iš jų valdų išsiskyrė svarbi Šiaurės Amerikos dalis, tačiau jos teritorija iki šiol tebedidėjo.

F. Tiek susitelkimas bei augimas, tiek ir išsisklaidymas Rytų Europoje buvo labai saviti. Nemažai tautų įvairiais laikais sugebėjo nusiraminti, tačiau po to jos vėl buvo užtvindytos pranašesnių jėgų. Tiek Pietuose, tiek Šiaurėje, tiek vakarinėje, tiek ir pietinėje Rytų Europos dalyje visada buvo naujų jėgų susitelkimų. Tačiau po to viena ypač stipri jėga įtraukė jas į savo įtakos sritį. Ankstesnis antplūdis iš Azijos taip pat vertė pasukti į tuos plotus. Taip europietiškos Rusijos galia užliejo Šiaurės Azijos tautas. Jeigu jų jėgos tarsi apsnūsdavo, jos būdavo įtraukiamos į didelį susitelkimą. {62}

Europinėje šios valstybės dalyje buvo didelių ir smarkių sukrėtimų. Įvairių jos sričių tautų jėgos atsiskyrė nuo bendrosios valdžios sferos ir susitelkė į savas jėgų sąjungas, kad po to ir vėl kuriam laikui patektų į rūsčią priespaudą ir turėtų didinti josios jėgą.

G. Labai svarbus yra jėgos augimas arabų pasaulyje. Jo baigtis buvo žmogiškos sąmonės krypimas Didžiosios Paslapties, Pirmykštės Būties link. Jėgos šaltiniu tapo religija. Ji buvo svarbi arabų tautos gyvenime ir tapo veiksminga platesnėse žemės srityse bei tautose į rytus iki Indijos, į vakarus per Šiaurės Afriką, iki Europos pietvakarių ir galiausiai — šio žemyno pietryčiuose.

Stiprus jėgos bangavimas laikėsi ilgą laiką ir tik iš lengvo nuslūgo. Šios jėgos gyvenimo teigimas jaučiamas taip pat dar ir dabar, nepaisant visų, ypač daugelio tautų religijos silpnumų, panašiai kaip nusileidusi dienos šviesa šviesią vasaros naktį. Tad reikėtų įžvelgti, kas tautų gyvenime yra religija.

Visai kitokios rūšies buvo jėgų judėjimas Indijoje. Ten tamsiaodės dravidų tautos kūrybingumas buvo ypač didelis. Jo pradžios tolimos praeities tamsybėje neįmanoma surasti. Dar neseniai buvo manoma, kad dravidai buvę žemesnės pakopos tautos. Juos vėliau užplūdusios arijų tautos jėgos, kurios ypatingu būdu buvo labai pakilusios.

Susidarė jėgų vienybės, kai visos tenykštės gentys susitelkė ir vėl išsisklaidė. Atskiros tautos šakos išlaikė savo savitumą iki dabarties laikų. Taigi kai kuriuose dideliuose miestuose girdėti žmones kalbant daugiau kaip šimtu kalbų. Svarbiausias šių tautų bruožas yra savitas jų daugelio žmonių sąmonės šviesumas. Išmintis iš Indijos jau šimtmečius šviečia per visą žmoniją. Tiesa, dabar ji tarsi saulė už horizonto, ir jos pakilimo reikia laukti. Tautos gyvenimas Indijoje vis dar tebėra tarsi užkerėtas.

H. Šitas tautų gyvenimo kilimas ir smukimas yra suprantamas. Tik nuolat vis reikėtų sakyti, kad tiek kuriančios, tiek ir naikinančios jėgos didėja ir kyla tiek, kiek žmonės ir tautos linksta į jas ir leidžia joms skleistis. Kūrybinis vyksmas, esant tam tikroms sąlygoms, prieš kuriančią gyvenimą teigiančią jėgą sukelia gyvenimą neigiančią jėgą. Taigi dažnai atsitinka, kad viename gyvenimą ir kūrybą teigiančiame reiškinyje po tam tikrų {63} pasikeitimų į priekį prasiveržia neigiančios jėgos. Reiškinio gyvybingumas tada praranda stiprumą ir nuslūgsta. Kūrybos tapsme būna vis didesnių ar mažesnių svyravimų.

Tai ypač akivaizdu žmonijos istorijoje. Abi aidžiosios kosminės pasaulio jėgos tam tikru mastu yra paleistos per žmones žmonijai. Labai ryšku tai, kad po tam tikro tautos gyvatos ir valdžios augimo abu šie dalykai greit pranyksta, jeigu, augant galiai, buvo siekiama sunaikinti ar tik pavergti kitokios rūšies gyvatą. Kylančioje galių įvairovėje prieš jas tada veikia neigiančios jėgos. Jeigu taip atsitinka, tai gyvenimą teigianti jėga vėl gali tęsti savo darbą. Taip žmonijos tautose, jų gyvenime vyksta judėjimas.

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas DIDYSIS DABARTIES ŽMONIJOS PATIRTIES KLAUSIMAS KOSMINIU POŽIŪRIU