Ketvirtadienis, Lap 14th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas PAKELIUI. DABARTIES RELIGINIŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMAS.

PAKELIUI. DABARTIES RELIGINIŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMAS. - 5. PRIELAIDOS DIEVIŠKAJAM GYVENIMUI

5. PRIELAIDOS DIEVIŠKAJAM GYVENIMUI 

Žmogus savo esme, kaip „Dievo kvapu“, yra susietas su kūniškumu, kuri turi panaudoti savo raiškai ir patyrimui Kūnas reikšmingas ir stengiantis save surasti savo paties pradžioje, Dievuje. Su kūnu žmogus daug ko gali išmokti ir daug ką pajusti. Daugelį šventų posakių irgi galima sieti su juo.

Labai reikšmingas yra palaiminimo suvokimas. Tik prisiminkime posakį: „Palaiminti tyriaširdžiai: jie regės Dievą“ (Mt 5, 8), Čia yra parodoma ypatinga prielaida Dievo pajautimui. Labai svarbūs yra ir tokie nurodymai: „įeikite pro ankštus vartus!“ (Mt 7, 13), „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6), „Neteiskite kitų, kad patys nebūtumėt teisiami“ (Mt 7, 1), „Bet aš meldžiausi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusvyruotų. O tu savo ruožtu stiprink brolius“ (Lk 22, 32), „Kas myli savo brolį, tas pasilieka šviesoje“ (1 Jn 2, 10) [1], „Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame“ (1 Jn 4, 16).

Dėmesio verti ir ypač šie posakiai: „Sergėkitės netikrų pranašų!“ (Mt 7, 15), „... pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip pašalinti krislelį iš brolio akies“ (Mt 7, 5), „Dievas nuolankiesiems duoda malonę“ (1. Pt 5, 5 ir Jok 4, 6), „Primink jiems, kad ... nieko neapkalbinėtų, nesikivirčytų, būtų nuosaikūs, visiems žmonės rodytų meilumą“ (Tit 3, 1 ir 2).

Visus šituos ir dar daugelį kitų posakių reikėtų išmokti atmintinai, juos suprasti, tvirtai jų laikytis ir gerai juos permąstyti. Tai sukeltų kažką panašaus į vidinį prašviesėjimą. Bet daug reiškia ir per kulto apeigas kylą išgyvenimai. Evangelikai turi tik kelis posakius, kuriuos reikia mokėti. Katalikai su šiais ir kitais posakiais sieja savo maldas. Kas yra dvasiškai toks budrus, kad gali išgyventi tai, kas išreikšta simboliškai, tas jaučia šventą palaimą, sužadinančią naują gyvybę, kurios kvėpavimas darosi aiškiai pastebimas.

Tam labai didelės reikšmės turi ir tai, koks dėmesys skiriamas kūniškumui, minčių ir jausmų pasauliui. Apaštalų darbuose retkarčiais tai primenama. Dabar krikščionys apie tai dažnai mažai tesusimąsto. Katalikų dvasininkai, {340} vienuoliai ir vienuolės atsisako lytinio gyvenimo. Ir tai turi reikšmės netgi mintims. Išmintingai besirūpinantys sveikata nurodo, kokios šviesios ir spindinčios yra skaistybėje gyvenančių akys, o ištvirkėlių akys yra blausios. Iš jų atsispindi sugebėjimo mąstyti lygis.

Šiandien daugelis žmonių negali atsisakyti malonumą teikiančių priemonių ir visai nesusimąstydami vartoja nikotiną, alkoholį ir kitus nuodus. Tai daro netgi dvasininkų luomo žmones. Nuodai pirmiausia neigiamai veikia kūno sveikatą. Jau oro, kuris yra svarbiausias gyvybes elementas, užteršimas veikia labai sloginančiai. Bet šito labai nenori pripažinti rūkoriai. Jau daugiau kaip prieš 50 metų apie tai, kad nikotinas žaloja organizmo ląsteles ir smegenis, kalbėjo garsusis mokslininkas Liudvigas Schleichas. Tai aiškiai galima matyti iš to, kaip kalba bažnyčiai vadovaujantys rūkantys vyrai. Turėdami ir geriausių ketinimų, jie sunkiai gali skleisti išsamesnį žinojimą. Dar J. W. Goethe sakė: „Rūkymas daro žmones kvailiais“.

Yra tiesiog nesuvokiama, kad bažnytinio sinodo vadovas susirinkusiems dvasininkams galėtų patarti: „Nebūkime šventeivos! Rūkykime!“ Ir jeigu kiti. manydami, kad jiems, užsidegus cigaretę, kils geros mintys pamokslui, tai iš tiesų yra pasibaisėtina. Juk ruošiantis pamokslui, susitelkiama dvasingumui, kuris turėtų kilti iš Šventosios Dvasios, o ne iš nuodų. Bet reikalas tas, kad tokie žmonės vienas nuo kito kaip nuo velnio lengvai užsikrečia ir apie stabų garbinimą, prietarus ir burtus kalba taip, kaip žydai kalbėjo šmeiždami Jėzų.

Su tuo, kas yra teikiama kūno gyvybei, siejasi norai ir geismai, kurie savo ruožtu veikia mąstymą. Ten, kur viešpatauja nerimas ir tamsa, negali būti kalbos apie dieviškąjį gyvenimą. Tai kaip tik ir sukrečia dabarties gyvenimą, kuris turėtų būti atvertas Didžiajam Slėpiniui.

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas PAKELIUI. DABARTIES RELIGINIŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMAS.