Ketvirtadienis, Lap 14th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas PAKELIUI. DABARTIES RELIGINIŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMAS.

PAKELIUI. DABARTIES RELIGINIŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMAS. - 7. KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS ĮGYVENDINIMAS

7. KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS ĮGYVENDINIMAS 

Krikščioniškose tautose jau daug kas pasikeitė. Nebekuriami laužai, nebedeginami žmonės ant jų. Bet tie pasikeitimai priklauso ne nuo krikščionybės. Vis dar tebesmerkiamos raganos, burtininkai, prietaringieji, velnio apsėstieji. Vis tebedidėja nesutarimai dėl tikybos. Ir vis reikalaujama kaip vienintelę teisingą pripažinti savąją nuomonę.

Dabar stengiamasi pasiekti abipusį supratimą. Norima vengti to, kas skiria, ir pirmiausia laikytis to, kas vienija. Tačiau būna ir priešingai, kai tokie siekimai yra draudžiami. Pakantumas visiems krikščionybės variantams turi garantuoti vienybę.

Tačiau pasirodo, jog nėra aišku, kas kaip tik galėtų atvesti į tą vienybę. To aiškumo nėra abejose pusėse. Ne susitarimai ar privertimas gali sukurti vienybę, o žmogaus esmės pasikeitimas.

Žmonės turi tapti gyvais krikščionimis. Jais turi reikštis Kristus. Ką tai reiškia, daugelis dar pakankamai aiškiai nesuvokia. Esama vos tik pakeliui į Betliejų ir dar {343} labai toli nuo Ramybės, iš kurios pasitraukia visas gyvuliškumas ir lieka vieta Dievo apsireiškimui.

Žmonės vis labiau turi būti veikiami to, kad jie visi gyvena Dievuje ir tampa tuo žmoniškesni, kartu ir krikščioniškesni, kuo aiškiau jie patys tai jaučia. Tai nulemia sąmoningumą ir atitinkamą elgesį, kuris be žodžių ir sąvokų stiprina esminę žmonių lygybę bei vienybę.

Tokie žmonės gyvena Dievuje, taigi ir meilėje. Iš to kyla ir vienijimosi paskata. Kur skleidžiasi meilė, ten ji tuoj pat įžiebiama ir kitame. Ir taip žmogus vis aiškiau tampa gyvu Dievo atvaizdu. Praranda reikšmę pamokymai ir įsitikinimai, kalbama apie naują, kilnią, dieviška tampančią žmoniją.

Kad šito dažnai trūksta, yra tiesiog pasibaisėtina. Atsiranda aiški kita būtis, reiškianti žmonijos nuosmukį. Kaip jau buvo minėta, netgi vadovaujantys bažnyčios žmonės dėl kūniškų malonumų negali atsisakyti nuodų. Tai veikia ir platesnius krikščionių sluoksnius. Garsusis indas M. K. Gandhis, kuris, nepavartodamas jėgos, padėjo savo tautai pasiekti išorinę laisvę ir visada ragino būti kantriems, visuose ugdė meilę, teigė, kad krikščionybės mokymas yra geras, bet yra blogi patys krikščionys.

Besi remiant tam tikromis nuomonėmis bei skelbiamomis tiesomis, jėga ir prievarta negalima nieko gero pasiekti. Reikia eiti į sąmoningą gyvenimą Dievuje. Tik tuo keliu galima ateiti į tikrąjį krikščioniškumą. Kristaus mokymo skelbėjai jau pačiu savo gyvenimo būdu turėjo būti pavyzdingi, laikytis to, kas nuolatos patariama Šventajame Rašte.

Tačiau kiekvienas krikščionis turi įnešti savo dalį stiprinant krikščioniškąjį vieningumą. Ir ne tik savo gyvenimo būdu, bet ir tylia malda už visas tikybines bendruomenes. O atsiradus galimybei, turėtų dalyvauti pamaldose ir šventėse įvairiose šventose vietose, tyliai melsdamasis kartu. Tada jam taps vis aiškiau, kur susirinkusieji gauna daugiau pašventinimo ir palaimos iš Didžiojo Gėrio.

Labai svarbu būtų prisiminti indų šventraščio „Bagavadgitos“ žodžius: „Kokiu tik būdu žmonės Man artinasi, taip aš juos priimu; Mano yra kiekvienas takas, kuriuo žmonės iš visur atkyla“ (4, 11) [2]. {344}

 

PAKELIUI 

Dabarties religinių klausimų nagrinėjimas

Originalo pavadinimas „Unterwegs. Erwägungen zu religiosen Fragen“. Mašinraštis gautas iš Br. Kviklio archyvo. Vertė Virginija Galvanauskaitė.

1. Originale klaidingai nurodytas laiško eilutės numeris: 9 vietoj 10.

2. Vertimas paties Vydūno (Žr. Vydūnas. Raštai.— T. 3.— P. 433). 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas PAKELIUI. DABARTIES RELIGINIŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMAS.