FILOSOFIJOS ESEISTIKA IR PUBLICISTIKA

FILOSOFIJOS ESEISTIKA IR PUBLICISTIKA

KAS MISTIKA 

Žmonių dauguma gyvenimo manymą įgyja tiktai santykiuodama su visumos turiniu jusnių (akių, ausų ir kt.) keliu. O tą darydami, tūli visiškai pamiršta, kad jie patys yra dar kita kas, kad jie nėra tai, kas pasidaro Iš jųjų santykiavimo su pasaulio turiniu, tai esti, kad jie nėra savo sąmonės turiniu. Jie nenumano, kad jie gyvena, kuomet šis turinys pasidaro didesniu. Juo tai ir rūpinasi, kiek įstengdami. Ir tūli tada pastebi, kad pilnesnis gyvenimas dar kitame gali būt randamas. Ne didesnis sąmonės turinys jiems tada svarbus, bet to turinio tvarka. Ji paprastai vadinama sąmoningumu. Bet vis ir taip žmogus nepasiekia, ko jis ilgisi. Žmogui yra „prigimta" norėti didėti. O taip, kaip šišon aiškinta, jis liekasi mažu šio pasaulio dalyku. Didžiu jis tegali tapti iškildamas iš savo asmenybės, tapdamas, taip sakant, aukštybės žmogumi. Iš pat žilosios senovės rūpinasi šiuo pakilimu.

Jie tam vartojo visokias priemones, visokių vaistų, žolių, visokias apeigas. Tokiu būdu jie tikėjo į santyki sueiti ne[t] su pasaulio visumos esme ir prasme.

Kiti tą patį pasiekti stengiasi savo viduje pakildami per visą sąmonės turinį. Tokiu būdu jie nujaučia geriau savo esmę, kaip jie tame turinyje panėrę gyventų. Ir jie tarsi susilieja su visumos esme. Žinoma, apie tai [galima] daug pasakyti. To aš dabar nepadarysiu. Užteks, kas šišon minėta. Turbūt nors numanu yra, kas tie pasitenkinimai yra. Jie vadinami mistika. Šis žodis pareina iš graikų kalbos ir reiškia slėpiningumą, slėpinį. Nenuostabu, kad kas nors sako: mistika esanti jau perrūgęs dalykas. Dažnai mistika laikoma svajone arba net svaičiojimu. Tūli {353} tiki, jau tai esanti mistika, kad nebesiskaito su tikrenybėmis šio gyvenimo. O tai yra apsirikimas.

Nuo tokios mistikos reikėtų žmones atitraukti. Ji silpnina ir tuština žmogų. Tikroji mistika jį stiprina ir pildo. Visų tikybų ir visų filosofų mokslų pagrindas yra mistika.

Paskutiniais laikais mistika paveikė net gamtos mokslą. Tūli netikrąją mistiką ir vadina misticiniais [dalykais].

Šis jau nutarimo žodis. Bet kurs pažįsta tikrąją mistiką, tas jos nenutars.

 

KAS   MISTIKA 

Spausdinama iš „Skaidros“ (Moksleivių ateitininkų literatūros ir kritikos žurnalas). — 1925 —Nr. 4.—P. 13—14. Tai šapirografuotas leidinėlis, kurio egzempliorius saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyne (F 1—D 1471). 

Шаблоны joomla скачать здесь