Penktadienis, Lap 15th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas MOKSLININKAS IR MENININKAS

MOKSLININKAS IR MENININKAS

MOKSLININKAS IR MENININKAS

Tvirtinimai

1. Patys žmogaus reiškiniai surandami atskiriant tuos, kurie jam bendri su augmenija ir gyvulija ir bendri vien su gyvulija.

2. Šie reiškiniai yra mokslas, menas, dorovė.

3. Kuriančioji jų jėga yra tasai pradas, kurs žino kūno, ūpų-geidulių ir minčių gyvenimą ir kurs pažymimas žodžiu „esmi“ arba „aš".

4. Žmoniškasis pradas gali kreiptiesi (savo dėmesį kreipti) tai į vieną tai į kitą mintį, vieną ar kitą prisišaukti (atsiminti), jungties su vienu kitu ūpu-geiduliu ir su kūno būsenomis.

5. Moksle žmogaus esmė santykiuoja su aplinkos turiniu. Mene žmogaus esmė stengiasi reikštiesi jusnims prieinamu dalyku. Dorovėje vieno žmogaus esmė santykiuoja su kito žmogaus esme.

6. Tikyba yra santykiavimas su slėpininguoju pagrindu viso to, kas esti; ji neturi reikalo su aplinkos turiniu. 

——   ——   —— 

7. Mokslas kuriamas asmenybės viduje iš aplinkos įspūdžių; jo elementai yra mintys.

8. Kurtosios mintys paprastai virsta veikimais ir daiktais jusnių pasaulyje (amatas, technika), bet paveikia ir stačiai visa, kas gyva.

9. Kiekvienas žmogus iš pat savo gyvenimo pradžios kuria mintis, tai esti jis yra mokslininkas.

10. Minčių kūrimui daug reiškia žmogaus kūnas, jo ūpų ir minčių gyvenimas.

11. Yra visokių mokslo laipsnių pradedant nuo naivaus lig sąmoningo. {355}

12. Mokslui daug reiškia dėmesio kilnojimas iš vienos asmenybės gyvenimo srities į kitąją.

13. Girdimas mokslas virsta žmogaus kūriniu, jeigu jo esmės galia susilieja su išgirstos minties galia.

14. Kurdamas savo mintis ir savo mokslą, kiekvienas žmogus stovi kosmoso viduryje. (E. D.)

15. Mokslas yra tada objektingas, kad jame nevadovauja ūpas, bet žmoniškasis pradas.

16. Viso mokslo kūrimo sąlyga yra sąmonė, kuri yra tūlų rūšių, žinomoji aukščiausioji — kosminė sąmonė.

17. Kas yra, gali būti suprantama tiktai kaip kokios nors sąmonės turinys. (E. Tr.)

18. Kasdienio sąmonė užsidega, žmogaus esmei kreipus savo dėmesį į kūną; nusikreipus jį užgęsta.

19. Paprastai žmogus tiktai nusimano sąmoningu kurdamas mintis.

20. Žmogaus esmė, žmoniškasis pradas, arba siela, yra pasaulyje saviškas veiksnys, kuriam kūnas yra priemonė. (K. Gr.) 

——   ——   —— 

21. Žmogus yra menininkas, kad jo darbe reiškiasi visas žmogus iš pat jo esmės.

22. Kiekvienas meno veikalas turi grožės požymį, tai esti: jusnims prieinamas dalykas yra sklidinai prisunktas dar aukštesnio elemento.

23. Menininkas nekuria atsakydamas į aplinkos įspūdį, bet sekdamas savo esmės plastą, gal įspūdžio žadintą, naudodamasis gyvenimo jėgų kuriamomis formomis.

24. Meno veikalas yra tuo didesnis, kuo didesne siela jis apsireiškia.

25. Kiekvienas žmogus yra menininkas, kaip noris jusnių pasaulyje esmingai apsireikšdamas.

26. Kalba yra visos tautos kurtas ir kuriamas meno veikalas, vartojamas ir mokslui apreikšti.

27. Žmogus menininkas savo kūrimo galią augina gyvendamas esmingai.

28. Veikalams kurti žmogus stiprinamas kitų paveikslo ir draugingumo, vyriausiai antrosios lyties. {356}

29. Kritika nesukelia kūrimo galių, kadangi ji meną traukia į jam svetimą, būtent mokslo sritį.

30. Meno veikalas yra amžinas žmogaus esmės liudytojas ir per šimtmečius tuo liekasi, kuo aiškesnis jis toks yra. 

——   ——   —— 

31. Mokslininkas padaro žmogų pasaulyje veikiančiu.

32. Menininkas žadina žmogaus esmingumą, kaip ir dorovininkas — tik pasinaudodamas tarpininkaujančiu dalyku.

33. Mokslininkas, kaip ir menininkas, auga santykiuodamas savo esmėje su slėpiningu kūrybos pagrindu.

34. Kiekviena tauta kyla ir stiprėja žmoniškais apsireiškimais, bet savo esmėje ji didėja menininkų darbais ir dorovininkų gyvenimu. 

 

MOKSLININKAS IR MENININKAS 

Atskiru lapeliu atspausdintos Vydūno jubiliejinio pranešimo, skaityto Kauno universitete 1928 m. balandžio 21 d., suteikiant garbės daktaro laipsnį, tezės. Lapelio egzempliorius saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyne (F 1—F 50). 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas MOKSLININKAS IR MENININKAS