Pirmadienis, Gruo 16th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas TURINYS

TURINYS

TURINYS 

VOKIEČIU   KALBA

PARAŠYTŲ   DARBŲ   VERTIMAI

 

KARAS   IR   RELIGIJA ....................................................................................... 7

Pastaba .................................................................................................................... 7

I Gyvenimas ir jo genijai ........................................................................................ 8

Pagrindinis gyvenimo klausimas ............................................................................ 8

Religijos genijaus pažadai .................................................................................... 10

Žmogus ir karo genijus.......................................................................................... 11

II Du genijai žmonijos istorijoje ........................................................................... 15

Valstybių atsiradimas ir sunykimas ...................................................................... 15

Valdymo priemonės .............................................................................................. 19

Religija ir  valdžia ................................................................................................. 21

Religija ir žmonija ................................................................................................. 24

LIETUVIS ............................................................................................................. 28

VASAROS SAULES GRĄŽA ............................................................................. 35

ŽMOGAUS SĄMONĖJIMO PRIEŠTARINGUMAS ......................................... 40

KAS YRA PRIEŠIŠKA VOKIEČIAMS? ............................................................ 44

SĄMONINGUMAS IR RELIGIJA....................................................................... 50

DIDYSIS DABARTIES ŽMONIJOS PATIRTIES KLAUSIMAS KOSMINIU POŽIŪRIU ............................................................................................................ 55

Įžangine pastaba .................................................................................................... 55

I Jėgų judėjimas Visatoje ir žmonijoje .................................................................. 55

II Žmonijos pakilimas ir smukimas per daugelį tūkstantmečių ........................... 59

III Ypatingas žydų tautos savitumas ..................................................................... 64

IV. Dvasiniai jėgų ritmai vyraujančioje žmonijos dalyje per pastaruosius tūkstantmečius ....................................................................................................... 66

V. Žmonijos vienybės siekimas ............................................................................ 69

VI. Pastaruoju metu ryškėjantys prieštaravimai ................................................... 71

VII. Pakilimas ir smukimas vokiečių istorijoje .................................................... 76

VTII. Daug žadantis naujas vokiečių tautos pakilimas ......................................... 80

IX Antrasis pasaulinis karas ir jo pabaiga ............................................................. 86

X. Sunkus vokiškojo nacionalsocializmo nusikaltimas vokiečių tautai ............... 91

XI Kaip buvo užtraukta nelaimė ......................................................................... 100

XII Vokietijos nelaimė nutilus ginklams ............................................................ 108

XIII. Niūrus tautos užpuolikės likimas ............................................................... 112

XIV. Kaip reikėtų suprasti dabartinių įvykių prasmę ......................................... 116

RELIGIJA PER ŽMONIJOS ISTORIJOS TŪKSTANTMEČIUS .................... 126

  {427}

Įžanginė pastaba................................................................................................... 126

I. Esmingiausias žmonijos apreiškimas .............................................................. 126

II Amžinai tos pačios arba panašios pamatinės visos žmonijos religines

pažiūros .............................................................................................................. 128

III. Tie patys arba panašūs simboliniai ar akivaizdūs religiniai apreiškimai ...... 131

IV. Panašios įvairių tautu Šventųjų Raštų pagrindinės mintys ........................... 133

V Krikščionybė ................................................................................................... 138

VI Tautų gyvenimas ir religija ............................................................................ 140

VII. Religinio nuosmukio padariniai .................................................................. 143

VIII. Žmonių sąmonės kitimas ir pasikeitimas per tūkstantmečius ir religija .... 145

IX. Tapsmas Žemės planetoje, aprašytas žinomu ir pirmykščiu religiniu požiūriu................................................................................................................ 151

X. Gyvenimo patyrimo ir religijos reikšmė žmogui............................................ 154

XI. Pasaulinė žmoniškumo reikšmė religijos dėka ............................................. 157

XII. Žmonijos išganymas ir religija .................................................................... 159

Baigiamosios pastabos ........................................................................................ 162

GYVENIMO  PRASMĖ ..................................................................................... 163

PRŪSIJOS LIETUVIŲ LIKIMAS IR UŽDAVINYS ........................................ 173

SUVARŽYTAS IR NUSKAIDRINTAS SĄMONINGAS ŽMONIŠKUMAS.. 177

Įžangini  pastaba ................................................................................................. 177

I Žmoniškumo atsiskleidimo švytavimai ............................................................ 177

II. Dabarties žmogaus savitumas ........................................................................ 179

III. Žmogaus išgyvenimai ir kaip jie vyksta ....................................................... 181

IV. Žmogaus savivoka ir tikėjimas ..................................................................... 183

V. Savo sąmonės šviesinimas ............................................................................. 184

VI. Dvasingumo ieškančio žmogaus sugebėjimas patirti ................................... 186

VII. Išvengiami klaidžiojimai ............................................................................. 188

VIII Kerai ir kerėjimai kasdienybėje .................................................................. 191

IX. Žmogaus gyvenimo jausmo svyravimai ir galimybė jį sustiprinti ............... 193

X. Pačių sukuriamos kliūtys sąmonėjimo tapsme .............................................. 195

XI. Išsamesnio požiūrio į žmonijos religinę raišką   būtinumas ......................... 198

XII. Svarbiausia, ko reikia šiuolaikiniam žmogui .............................................. 202

XIII Reikšmingos pastangos siekiant didesnio sąmoningumo ............................ 207

XIV. Nuo seno visos žmonijos praktikuojamas artinimasis prie Dievo malda ... 210

SEKMADIENIO LAIKRAŠČIO SKAITYTOJO BALSAS. ŽMOGUS

KAIP SIELA SU DIEVU ................................................................................... 212

SAPNAS. MIRAŽAS AR GALGI?  .................................................................. 214

GYVENIMIŠKOJI ŽMOGAUS SAVIMONĖS REIKŠME............................... 216

Įžanginė pastaba .................................................................................................. 216

A. Žinojimo apie save apribojimas ..................................................................... 216

I. Save pamirštantis žmogus ............................................................................... 216

2 Neapgalvotas mąstymas ir veikimas ................................................................ 218

B. Esmės praradimas atsiduodant daiktiškumui ................................................. 222

   {428}

3. Natūralus tapsmas iki savęs pamiršimo .......................................................... 222

4. Naujausi Žmogaus laimėjimai atsitraukus nuo savo esmės ............................ 223

C. Savęs radimas ir naujas praradimas kaip gyvenimo laimėjimas .................... 227

5. Prabylančios savimonės požymiai ir reikšme ................................................. 227

6. Savimonės ugdymas ir rezultatai .................................................................... 331

7. Savo ribas peržengiantis mąstymas ................................................................ 236

ŽMOGAUS IR JO TAUTOS LAISVE IR NELAISVE ..................................... 245

ŽMOGAUS GYVENIMAS IR ISGY\rENIMAI JO AMŽIAUS

IR ISTORIJOS TARPSNIUOSE ........................................................................ 245

Įžanga   ................................................................................................................ 245

A. Žmogus ir jo apraiškos ................................................................................... 245

1. Samprotavimai apie žmogaus esmę ................................................................ 245

2. Žmogaus esmės būties formos ........................................................................ 248

3. Žmogaus susitapatinimas su besiformuojančiu pasauliu ................................ 250

B. Žmogus ir jo išgyvenimai .............................................................................. 252

4. Išgyvenimo   atsiradimas ................................................................................ 252

5. Vidinis kilimas bręstant, gyvenant ir nykstant kūnui ..................................... 254

C. Žmonijos raida istorijos procese .................................................................... 260

6. Žmogaus esmė ir apraiškos istorijas procese .................................................. 260

7. Sąmonės atbudimas ankstyvaisiais amžiais .................................................... 261

8. Atbudimas išoriniam pasauliui ....................................................................... 263

D. Rezultatai ir nauji reiškiniai ........................................................................... 266

9 Dabarties, kaip žmonijos istorijos laikotarpio, savitumas................................ 266

10. Žadinantis Šauksmas  per amžius ................................................................. 269

GYVENIMAS. SANTUOKA. MEILĖ IR LAIMĖ ........................................... 273

Įžangine    pastaba .............................................................................................. 273

I. Gyvenimas ir  jo skleidimasis ......................................................................... 273

2 Dvilytiškumas gyvajame pasaulyje ................................................................. 274

3. Sąryšis tarp dviejų žmonių lyčių .................................................................... 275

4. Dvi žmonių lytis vienijantis pradas ................................................................ 276

5. Įvairiapakopė meilė senųjų graikų požiūriu ................................................... 277

6. Meile kaip esmingiausios žmogaus gyvenimo prasmes įsigalėjimas ............. 278

7. Pagrindine tikros meiles ir tikros laimės sąlyga ............................................. 279

PABUDIMAS    .................................................................................................. 281

ŽVILGSNIS Į GYVENIMO PASAULIO NUOSTABUMĄ ............................. 284

NUODĖMĖ, KALTĖ, BAUSMĖ, ATLEIDIMAS, IŠGANYMAS ................... 293

ŽMOGAUS KALBA, JOS SAVITUMAS IR REIKŠMĖ ŽMON1JAI.............. 298

Įžangine pastaba .................................................................................................. 298

I Kalbėjimas ir kalba ........................................................................................... 298

II. Gyvų reiškinių ir kalbėjimo atsiradimo analogiškurnas ................................. 299

III. Kūniškumo ir žmogaus esmės reikšmė kalbai .............................................. 300

IV. Netobula ir esminė žmonių kalba ................................................................. 302

V. Kalbėjimo ir girdėjimo sąveika ..................................................................... 304

VI. Regimosios kalbos poveikis ir reikšmė ........................................................ 305

VII. Kalba kaip vienybę ir bendrumą tvirtinanti gyvenimo apraiška.................. 307

VIII. Pastangos suartinti kelias tautas joms suprantama kalba............................ 309

   {429}

IX. Sąmonės skaidrinimas kalba ......................................................................... 311

X. Prokalbė, jos plėtimasis ir suvienodėjimas .................................................... 312

XI. Žmonių kalbos turinys įvairiais amžiais ....................................................... 315

XII. Žodžių darybos kitimo per amžius reikšmė ................................................ 318

PASAULIO ŠVIESA IR ŽMOGUS................................................................... 322

ŽMOGAUS SĄMONES PASIKEITIMAS (įžanginė pastaba) ......................... 328

PAKELIUI     ...................................................................................................... 334

Įžangini  pastaba ................................................................................................. 334

1. Susijaudinimo    būklė dabar .......................................................................... 334

2. Sąmonė žmonijos istorijoje  ........................................................................... 335

3. Nauja įtampa tarp dviejų krikščioniškų tikybų ............................................... 337

4. Dangun žengimo   įvykis ................................................................................ 338

5. Prielaidos dieviškajam    gyvenimui ............................................................... 340

6. Dieviškojo  gyvenimo įgyvendinimas ............................................................. 341

7. Krikščionių vienybes įgyvendinimas .............................................................. 343

BENDRA KALTĖ DEL RELIGIJOS NUVERTĖJIMO (įžanginė pastaba) ..... 345

 

FILOSOFIJOS    ESEISTIKA IR PUBLICISTIKA

KAS    MISTIKA ................................................................................................ 353

MOKSLININKAS  IR  MENININKAS ............................................................. 355

ŽMOGAUS    SUSIVOKIMAS ......................................................................... 358

SUSIPRASKIME IR VERTINKIME VIENS KITĄ ......................................... 364

MŪSŲ PROSENIŲ TIKYBA............................................................................. 367

DABARTIES VYKSMAI ŽMONIJOJE IR TAUTŲ IŠLIKIMAS ................... 370

NIŪKOS IR GYVOS TIKYBOS ĮSIRODYMAS ............................................. 373

ŽMONIŠKUMO    SUKRIKIMAS .................................................................... 376

TAUTOS IŠLIKIMO SĄLYGA ......................................................................... 381

ŽVILGSNIS  Į LIETUVIŲ TAUTOS LIKIMĄ  ................................................ 383

ŽMOGAUS PAREIGA SAVO TAUTAI .......................................................... 386

TEV1SKĖS PASAKŲ SLĖPININGOJI REIKŠMĖ .......................................... 389

PRASMINGASIS   TEISINGUMAS ................................................................. 391

ŽMOGAUS IR TAUTOS ĮSIGALĖJIMAS ....................................................... 394

TAUTOS VIENINGUMO PASITIKRINIMAS ................................................ 399

KO VIS PRISIMINTI TURĖTŲ ŽMOGUS ...................................................... 401

TAUTOS    DIENA ............................................................................................ 404

VYDŪNAS APIE MARUĄ ............................................................................... 406

PRIGIMTA IR IŠMOKTA KALBA................................................................... 410

Paaiškinimai .............................................................................................. 414

Vardų  rodyklė ......................................................................................... 423

 

 

 

 

Serija „Iš Lietuvos filosofijos palikimo“

Vydūnas

RAŠTAI, t. 4

Sudarė Vacys Bagdonavičius

Dailininkas Sigitas Šniras

Meninis redaktorius Romas Dubonis

Technine redaktore Danutė Savickiene

Korektorės; Irena Cupalienė, Irena Daugirdiene

SL. 255. 1994 07 12. 22,59 apsk. leidyb. l. Tiražas 2000 egz. Užsakymas 264

„Minties“ leidykla. Z. Sierakausko 15, 2400 Vilnius.

Spaude Poligrafinių paslaugų įmonė. Strazdelio  1. 2600 Vilnius

Kaina sutartinė

 

 

Vydūnas

Vi46 Raštai: 4 t. / Parengė [ir įž. str. „Vydūno filosofijos bruožai“, t. 1, p. 5—24, parašė] V. Bagdonavičius.—V.: Mintis, 1990—1994.— (Iš Lietuvos filosofijos palikimo: LFP).

T.  4.  430 p.— Bibliogr.  Paaišk., p.  414—422.— Vardų r-klė: p. 423—426.— ISBN 5-417-00688-2

 

Paskutiniajame Vydūno raštų, tome spausdinami daugiausia neskelbti filosofo darbai įvairiais filosofijos klausimais. Daugelis jų buvo parašyti vokiečių kalba. Skelbiami ir paskutinieji lietuvių kalba parašyti Vydūno tekstai Čia skaitytojai ras tokius straipsnius kaip „.Karas ir religija“, „Didysis dabarties žmonijos patirties klausimas kosminiu požiūriu“ ir kt.

 

UDK 1

 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai 4 tomas TURINYS