Sekmadienis, Lap 17th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Mūsų uždavinys

Mūsų uždavinys

KAIP AIŠKINTI NORIMA

 

Mąstant taip, kaip šiame rašte tai lig šiol padaryta, apie tūlus tautų gyvenimo dalykus, gal ne vieną kartą mintys krypo lietuvių tauton. Mažutė ji buvo seniau, maža ji yra dar ir šiandien. Tačiau ji būtų galėjusi pasirodyti žydinti žmonijos šaka. O to neesant, reikia ieškoti priežasties; reikia bandyti išmanyti, kaip lietuvių tauta tapo tuo, kas ji šiandien yra.

Berods negali būti tiesiog sakoma, kad lietuvių tauta atgal pasilikusi nuo kitų. Nesą vis dar yra abejotina, ar ji iš tikrųjų ir stovi žemiau negu kitos. Teisybė, ji tūluose dalykuose negali lygintis su kitomis. Tepradeda išaugti iš tautos visą tautą vienijanti tvarka. Nėra dar tikro tautos gyvenimo. Nėra nė „kultūros“ turtų, kaip jų kitos tautos turi. Bet yra, be abejonės, doros, yra sveiko proto, ir manymo, yra sveikų nesugadintų jausmų, yra sveiko kraujo, trumpai pasakius: yra šiek tiek vidaus kultūros. Šiaip ji iš tikro nebūtų galėjusi išlikti, būdama taip iš visų pusių skriaudžiama. O tokia vidaus kultūra tūlos „kultūringesnės“ tautos pasigirti negali.

Todėl ir negalima kalbėti apie lietuvių tautą palyginant ją su kitomis. Ji turi būti savaip suprantama. Kaip šiandien patariama kiekvieno gyvio gyvenimą suprasti, taip turėtų būti žiūrima ir į tautą. Ir ji yra gyvis. Ir ji gyvena pagal gyvybės įstatymus.

Bet netinka įsižiūrėti į tautos gyvenimo mažmožius. Tuomet neišvystamas ištisas tautos gyvenimas. Taipo jau netinka vien žvelgti į aplinkybes, kaip tai daro „materialistiška istorė“. Pasilieka tuomet per menkai pastebimos tautos ypatybės ir jėgos. Bet, pasekant vien tautos didvyrių gyvenimą, kaip tai daro „klasiškoji“ istorija, pasiliekam šalia tautos. Ir gal ne kartą apsiriktume su tais didvyriais.

Rodos, svarbiau už visa tai žvelgti į tautos sąmonę, į bendrąsias jos padėtis, į jos kraują, kalbą ir veikimą bei darbą. Vienok plačiai tai šišon negali būti daroma. Reikėtų tad rašyti tam tyčia skirtą veikalą. O tai šito rašto tikslui nėra reikalinga. Naudinga, rodos, bus vien plačiai ir giliai siekti ir žymesnius dalykus išdėstyti.

 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Mūsų uždavinys