Sekmadienis, Gruo 08th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Tautos gyvata

Tautos gyvata

 

LUOMŲ REIKŠMĖ 

Žmonių sugyvenime labai svarbu, kad žmonės turi kiekvienas savo tikslus ir kad kiekvienas savaip seka aukščiausiąjį savo ilgesį. Tik taip tegali vienas būti kitam naudingas jo gyvybei žadint. Lygumas labai lengvai nustelbtų visą kilimą. Todėl ir reiktų į šitą žmonių nelygybę atsižiūrėti, tvarkant tautos žmonių santykius.

Jauniausiu laiku, bet ir kiek seniau buvo žmonių nelygybė randama turtuose ir kituose paviršiaus dalykuose. Gal dar ir atboja kartais žmogaus mokslas, jo miklumas, jo vardas, garsas. Senovės Egipte ir Indijoj žmonės buvo dalinti į kastas. Į tas jie įėjo gimdami, iš jų išeiti ir nebegalėjo, kol ant žemės gyveno. Jautė tai tūli esant baisiu pavergimu. Ir priešinos tam, kaip ir šiandien priešinasi nelygybei, pareinančiai iš turtų.

Toks dalinimas į luomus arba į kastas yra gal gimęs iš aukštos išminties. Bet kaip jis pasidaro žmogaus kalėjimu, jis ir gyvenimui nebetinka. Ypačiai todėl ne, kad jis neatboja realybės.

Nesą ne tai yra realybė, kad žmogus turtingas, galingas, giriamas, bet tat, kiek yra jame žmoniškos asmenybės. Ir tik pats žmogus tegali ją keisti, šiaip nieks. Į tą žmonių esmę reikėtų atsižvelgti. Pagal tai žmonės turėtų į luomus susidėti. Tokie luomai tad ir ką reikštų. Jie būtų ne vien svarbūs žmonių sugyvenimui, bet jie derėtų ir jų asmenybės pakilimui, jos atsilukštinimui.

Koks neapsakomas vargingumas tuose žmonių santykių tvarkymuose, kur beveik vien visa eina apie turtus! Tik pažvelkime į Romos įstatymus! Kiek iš to paeina neteisingumų prieš žmoniškumą! Moters nužeminimas, paveikslui, ne toks jiems nusidėjimas kaip vogimas. Visai nenumanoma, kad ten vien vyras tegali būti kaltininku.

Pirmas ir vyriausias žmonių santykių pagrindas turėtų būti atskiro žmogaus žmoniškumo laipsnis. Berods nėra tasai regimas kiekvienam. Ir todėl tūli tariasi, kad jis negalįs tikti aiškiam santykių nustatymui. Tačiau taip visai nėra. Atsiminkime tik to, kas toliau atgal pasakyta apie galimybę žmogaus vertybei surasti. Minimi laipsniai pasidaro gana žymūs. Ir žmonės net tvarkosi pagal juos savaime. Iš tikrųjų ir tegalėtų vien žmoniškumo laipsnis būti tas veiksnys, kurs luomus sudaro ir skiria.

Jeigu jis ir nebūtų aiškiai pastebimas, vis jis labai daug reikš žmonių santykiuose. Žmonės pasitinka žmones visuomet taip, kokie jie yra. Ir jis tautos žmonių santykiuose daug sveria. Jo veikimas negali likti neatbotas. Luomas, kaip jis šišion suprantamas, yra dėl minėtų priežasčių kūrybos vaisius ir kūrybos savo tikslams naudojamas.

Statydami savo tikslus ir eidami junpi, žmonės turėtų tai būtinai atboti. Kitaip jie eitų savo takais ir veiktų ne gamtos galiomis, bet prieš jas. Ir pasidarytų taip tik skausmų. Pasijustų apsivylę tuo, ko ieško. Ir vargas ir nelaimė būtų jų gyvenimas. Eidami su kūryba ir siekdami jos tikslų, žmonės kiltų ir stiprėtų. Jų pasistengimai sutiktų su tuo, kas kūrybos daroma.

Bet tam reikalinga pamatyti, kaip žmonės jau kūrybos yra tvarkomi, kaip jie gretinti šalia viens kito ir skirti nuo viens kito. Ir iš to tad reikėtų suprasti jų veikimus ir jų uždavinius, kas galima ir ko negalima, kiek kiekvienas tų luomų reiškia tautos gyvatai ir kiek žmonių kilimui. Luomai yra veiksniai žadint atskirame žmoguje    aukštesnį    žmoniškumą.

 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Tautos gyvata