Sekmadienis, Gruo 08th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Tautos gyvata

Tautos gyvata

 

TARNAUTOJŲ LUOMŲ EILE

Kaip matyt, paprastieji luomai šišion visai kitą vietą turi negu senosios kultūros draugijoj. Ir nebėra paprasto darbininkų luomo. Visi yra darbininkai. Jie skiriasi pagal tai, ką jie apreiškia. Gal, kad jie vienur ir kitur bus padėjėjai, bet jau ne sau luomas, tik luomų dalis.

Ir tarnautojų luomų eilėj bus jų. Bet ir čia jie kita ką reiškia. Pirmutinis, ar gal sakysime apatinis, šios eilės luomas yra krašto ir tvarkos gynėjų žmonės. Yra čia visokių laipsnių, bet nedidė jų reikšmė. Jie tada bus garbingesni, kad jie kuo širdingiau ir su didesniu pasišventimu tarnaus tautos gyvatai. Neturės jie kaip seniau girtis savo galybe. Jų uždavinys yra kitus ginti ir saugoti.

Kartais atsitinka, kad visi tautos vyrai turi ginti tautą. Bet bus tai išimtis. Iš tikrųjų tauta ginama ne jos ginklų, bet aukščiausiosios jos gyvybės. Jeigu ta kiek paaugusi ir stipri, tad tokia tauta nėra nuveikiama. Visus vyrus krūvoj miklinant tautos apgynimui, būtina, kad jų būvio vietos, jų būklės, nebūtų nedoros peryklos. Turėtų tam dalykui užtekt paskutinių laikų „galingųjų“ valdžiavų patyrimų.

Kitas šios eilės luomas yra prekybos ir piningų dalykų tarnautojai. Manyta, kad jie eina pareigas, kurias jiems užduoda valdžia va arba bet kuri bendrovė. Nesą tik taip šio luomo žmonės gali, apskritai imant, lengviau pasilikti naudingais tautos vaikais. Išimčių berods vienur ir kitur.

Kitą dar luomą, kurs šišion priklauso, sudaro visi valdininkai, žemesni ir aukštesni. Jie yra doros žmonės, kitiems tikimai tarnaudami ir pilnai atjausdami, kad jie gyvena kitų, o ne kiti žmonės jųjų naudai.

Ypatingas luomas pagaliau yra dar šioj eilėj tas, kurs visuose eina, senu papratimu sakant, užveizdavimo arba ir valdytojų pareigas. Tik jų darbas turėtų būti visiškai kitas negu senųjų laikų atitinkamų žmonių. Čia jie buvo neigimo būdo žmonės. Beveik vien jie žiūrėjo, ar neišvys, kad kas nukrypsta nuo patiesto jam kelio. Dabar šitie žmonės turės kaip koks gaivinimas nuolatai kituose žadinti džiaugsmą ir norą kuo tobuliau atlikti savo darbus.

Prie šito luomo reiks ir tuos žmones skaityti, kurių uždavinys bus žiūrėt, kad žmonių santykių tvarka nesustingtų, nepasidarytų tikslas, bet liktų sąlyga ir priemonė žmonių kilimui. Kartais tvarka ir gali būti labai gera. Bet ji naikina žmonių saviškumą, jų veiklumą, jų iniciatyvą. Žmonės patys nebeįstengia jnešt į gyvenimą vaiskiausias savo jėgas, nebenori dalyvauti toj tvarkoj. Tai reiškia, ta tvarka yra jų žmoniškumą smelkusi. To reikia vengt. Tvarka turi nuolat aukščiausias žmonių jėgas žadinti.

Kaip šito luomo žmones savo uždaviniui parinkt? Žinoma, jie turėtų dalykų, visų valdžiavos gyvenimo šakų žinovai būti. Bet vien tat jų nepadaro tinkamų tokioms vietoms. Jeib iš jų galėtų užgimti užmanymai naujo, geresnio, tinkamesnio tvarkymo, naujų gyvenimo dėsnių, jie turi būti aukščiausios doros, vaiskiausio žmoniškumo žmonės. O tam bus tat pažymys, ar jie savo žodžiais ir darbais daugiau suveda ar skiria žmones, ar jie žmonių santykius harmonizuoja ar griauna.

Kas tik taip sau pasišnekėdamas kitą nutaria ar su pasimėgimu skelbia, ką kiti blogo apie ką nors pasakę yra, tas tikrai netinka šitam tarnautojų luomui. Būtina yra, kad jis įneštų į tautos gyvatą gyvybę, kuri visa nušviečia ir grožina, tai reiškia, tvarką tobulina. Žmonės šio luomo turi būt menininkai, kurių materialas yra žmonių santykiai. Visi didieji valdžiavos vyrai seniau tokie yra buvę. Tikslingai tvarkyta valdžiava yra gražiausias meno veikalas.

 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Tautos gyvata