Sekmadienis, Gruo 08th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Tautos gyvata

Tautos gyvata

 

TVARKOS NUSTATYMAS 

Kaip žmonių luomai pagal tai skiriasi, kiek jie žmoniškumą reiškia, taip ir turėtų visi santykiai apskritai nustatyti ir dėsniai kaip teisės pareikšti būt į tai atsižvelgiant. Žmonių santykiuose turi kuo aiškiau atsižymėt žmoniškumas ir nuolatai tvirtėti. Tai turėtų būt visos tvarkos pagrindas. Bet yra visokių žmonių. Tūli nieko nežino apie žmoniškumą arba jį visai savaip supranta.

Ir stojas klausimas, kaip sutelkus taip įvairių žmonių norus. Būtina, kad žmonės su viens kitu tartųsi. O kadangi negalima visai daugybei tart, reikia rinkt atstovus. Turėtų tai padaryti ne per jauni žmonės. O renkami tegalėtų būti tik turintiejie nors 28 metus. Kad rinkimo būdas ir primosimas turėtų kitas būti, negu koks jis priimtas, rodos, aišku. Bet lai pasiliks ir toliau, koks jis dabar yra! Savaime jis virstų kitoks, kad būtų renkama iš atžvilgių, kurie šišion menami.

Vokietijoj paskutiniais metais pagarsėjęs manytojas Rudolfas Staineris pataria rinkti kelis parlamentus, sakysime tarsmus arba tartuves, o tai todėl, kad nebūtų supinami ekonomijos klausimai su įstatymų leidimu. Rodos tai labai atbotina. Turėtų būt atsižiūrima į tai, kas jau darosi. Atskiri luomai tvarkosi ir pasirenka savo atstovybę. Ir per ją tad luomai su luomais taria.

Bet, rodos, to neužtenka. Pirmiejie trys produktyvios eilės luomai turėtų be to dar savo tarsmą turėti, taipojau atitinkamiejie luomai antrosios ir trečiosios luomų eilės. Tie tarsmai turėtų svarstyti pirm viso tai, kaip visa tvarkius, kad kiekvieno luomo uždaviniai kuo geriau būtų sprendžiami. Ir todėl labai svarbu, kad įstatymai gimtų iš pačios tautos, o nebūtų paimti, kaip seniau iš Romos. Negali vienos tautos teisės būti ir kitos. Rusijos, paveikslui, lietuviams būtų tikri nuodai. Ekonominiai klausimai, įstatymus duodant, turėtų būti tik antros eilės dalykai.

Produktyvių luomų tarsmas su savo valdžia ir užmezga santykius su kitomis tautomis arba valdžiavomis. Jie ir nustato savo luomams mokesnius ir visiems algas. Kiti luomai pagal tai tad sutaria savo mokesnių aukštumą. Kurs produktyvių luomų atstovas taria už mokesnius, kurių pats nenori mokėti, tas, tam apsireiškus, nebėra tinkamas atstovybei. Kas ko nors iš kitų reikalauja, turi būti pirma parodęs, kad jis pats tai visuomet daro.

Menininkų, šventinimo ir užvaizdos žmonių atstovai su žymiausiais minėtųjų tarsmų atstovais sumano tuos įstatymus, kurie tvarko žmonių santykius, nieko bendro neturinčius su turtais.

Šie trys luomai, būtent menininkų, šventinimo ir užvaizdos žmonių luomai, yra visos tautos globiami. Bet jiems tik labai saikiam gyvenimui teturi būt skiriamos algos iš valdžiavos turto. Jeigu kurs menininkas arba valdytojas ir kiti atitinkamos rūšies žmonės geidžia daugiau turto, tad iš to matyt, kad jie nėra tinkami savo luomui.

Nėra didesnio džiaugsmo kaip tas, kurį menininkas jaučia, kad jis ką gali kurti. Kurs todėl kito dar džiaugsmo ieško, tas to nėra dar patyręs ir nėra tikęs menininkas. Veikiau jis turi būti išalkęs negu per sotus. Geriau, žinoma, kad jam yra saikiai ir ramiai gyventi.

Kas apie menininką pasakyta, tai daug daugiau dar reiškia šventinimo žmonėms. Nėra galima, kad žmogus derėtų kitiems šventinimui, pats nebūdamas šventas. O šventas tik tėra, kurs nieko negeidžia, kurs yra patyręs tą pilnybę ir gausumą anapus esamybės kraštų.

Užveizdauja ir vykina kiekvieno luomo ir kiekvienos luomų eilės tvarkos nustatymus vyrai, vyriausiojo valdytojo pašaukti. Tarsmai gali prieš jų pašaukimą atsiliepti. Bet jei tris kartus po viens kito žmonės siūlomuosius yra atmetę, ketvirtuosius turi priimti. Ir jie paskirtą laiką valdo kraštą.

Suprantamas dalykas, kad šio rašto žvilgsniu tas valdymas visai kitas būti turi negu praeitų laikų. Jam turi pirm viso rūpėti, kaip sušaukus žmonėse pasistengimą kuo aiškiau apreikšti žmoniškumą. Todėl pradžioje bus svarbu pavyzdingą žmonių pasielgimą viešai skelbti, vardų nemenant. Blogą veikimą viešai aiškinti nėra tinkama. Ir laikraščiai, kurie apie piktus darbus rašo arba kuriuose žmonės vaidijasi, apsižodžiuoja, turi būti užginami.

 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Tautos gyvata