Antradienis, Gruo 10th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Tautos gyvata

Tautos gyvata

 

PRIERAŠTIS 

Šį savo veikalą parašiau, susipažinęs su tūlais tam reikiamais svarbesniais vokiečių kalba išleistais veikalais, kurių žymiausius šišion užrašau:

Gustav F. Steffen, Der Weg zu sozialer Erkenntnis.

Eugen Diederichs, Jena, 1911. Leopold Ziegler, Volk, Staat und Personlichkeit. S. Fis-cher, Berlin, 1917. Kurt Breysig, Die Geschichte der Menschheit. G. Bondi, Berlin, 1907. Franz Oppenheimer, Der   Staat.   Rūtten   u.   Loening,

Frankfurt a. M., 1912. Rudolf Stammler, Rechts- und Staatstheorien der Neuzeit. Veit u. Comp., Leipzig, 1917. Bruno Bauch, Vom Begriff der Nation. Vortrag. Reut-

her u. Reichard, Berlin, 1916. Dr. Andreas Voigt, Die sozialen Utopien. G. J. Goschen, Leipzig, 1906. Dr. Rudolf Steiner, Die Kernpunkte der sozialen Frage.

Greiner u. Pfeiffer, Stuttgart, 1919. Dr. Rudolf Eisner,   W6rterbuch   der   philosophischen

Begriffe. Mittler u. Sohn, Berlin 1910. (Artik. Rechtsphilosophie.) Jakob Baron von Uexkūll, Bausteine zu einer biologischen VVeltanschauung. Fr. Bruckmann, Mūnchen,

1913. Walter Rathenau, Von kommenden Dingen. S. Fischer,

Berlin, 1917. VVilhelm   Wundt,   Probleme   der    Volkerpsychologie.

Ernst VViegandt, Leipzig, 1911.

Ernst Sigfrid Hartig, Landstadte und Landgeimeinden als Trager und Mittelpunkte technischer Kultur ir t. t. A. Deichert, Leipzig, 1919.

 

Paakinu dar ir į tai, kad šiame rašte tūli žodžiai vartojami, kurių kitur dar nepritikome. Jų prasmė yra aiški iš sakinių. Bet šišion tūlus dar tyčia parašysime, jeib neliktų abejojimo, kas jais norėta pasakyti.

Žodžiu esamybė kalbame apie tą esties (viso, kas esti) dalį, kurią erdve ir laiku ir kauzalumu suprantame. Būtis reiškia atskirą esimo ypatingumą (vok. Zustand). Buvimas yra trunkamasis esimas, būvis – esimas su materiniu pagrindu. – Esmė reiškia dalyko branduolį (vok. das Wesentliche), asmenybė yra asmens esmė (vok. Wesen-heit). Aukštas sąmonės laipsnis šišion vadinamas sąmonybe.

Rašyboj priėmiau daug to, kas kitur vartojama. Rašiau, nors labai abejodamas, ar taip geriau: šišion, aukštas, daiktas ir t. t.

Pataisyt reikėtų šias vietas: 14 puslp. 10 eilėj iš viršaus turi būti skaitoma būtis, ne padėtis; 16 puslp. 2 eilėj iš viršaus – sumegzta; 20 puslp. 2 eilėj iš apačios – esamybės, ne regimos būties; 23 puslp. 2 eilėj iš apat – būtis, ne padėtis. (Kursyvas. – .Red.) *

Širdingai atsimenu ir geriausio mūsų kalbos žinovo Jono Jablonskio man suteiktų patarimų. Skaitęs pirmus 32 psl., jis man jų visą eilę surašė. Gaila, kad jam nebuvo galima man daugiau jų atsiųsti. Berods naudingi tegali būti tokie patarimai asmeniškai pasikalbant. Tai nebuvo mum lemta. Todėl šis raštas kalbos žvilgsniu tūlus dar dalykus su savim neš į tautą, kurie negeistini. Bet, žinant kitų tautų raštijos istoriją, nėra tai labai apgailėtina. Ką kitos tautos pasiekė kelių šimtmečių laiku, neturėtume norėt pasiekt keliais metais. Rods reikia vengti, kas priešinasi protui, bet šiaip tik iš skaidresnio manymo laukt skaidresnės kalbos ir rašybos.

Tilžėj spalis 1920 mt.

Vydūnas

* Šiame leidinyje jau pataisyta nurodytose vietose. (Red.)

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Tautos gyvata