Pirmadienis, Gruo 09th

Last updateK, 29 Saus 2015 11am

knyga.jpg
Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Sąmonė

Sąmonė - PIRMINĖS PASTABOS

PIRMINĖS PASTABOS 

Būdamas pernai pavasarį keistoje būklėje, žiūrėjau seniai parašytų savo raštų, ar jų kas dar verta spausdinti arba laikas juos sunaikinti. Ir pakliuvo į rankas mano maždaug prieš 20 metų parašytas veikalas apie sąmonę. Patiko man, kad jis atrodė ir dabar dar skelbtinas, nors tūlus dalykus matau jau skaidresnėje šviesoje ir platesniuose santykiuose.

Ir ėmiau jį, koks jis buvo, kiek dar gilinti ir papildyti. Darbas tęsėsi. O paskui veikalą skaitant, rodėsi, kad būčiau gal geriau padaręs jį visai naujai dirbęs. Daug teko sau pasilaikyti, kas nesileido į esamąjį įtaikinti. Dar norėjau veikalą padaryti ir kuo suprantamesnį ir viską pasakyti lietuviškai, vengdamas graikų ir lotynų žodžių, kuriais paprastai panašaus turinio raštai marginami.

Prisidėjo ir kitos dar sunkybės. Rašiau apie retai te-svarstomus dalykus. Jiems aiškinti reikėjo ieškotis žodžių. O, be to, tenka ir posakius savaip sustatyti. Nėra man galimumų naudotis tautos išaugintais girdimais nusakymais. Gyvenu beveik tik pasikalbėdamas su raštais, skaitydamas ar ir pats rašydamas. O taip ne vien tik lietuvių kalbos atžvilgiu. Todėl mano raštuose savaime pasitaiko visokių nepaprastumų. Jų ne visus braukiu. Laikausi ir savo rašybos ir kas šiaip su raštu jungiasi. Manau, ir iš to, kam kiti nepritaria, gali būt akstinimų kalbos reikalų pažangai, o ne jų atkryčiui.

Dar ir kita kas gali būt sunkinimu veikalui suprasti. Seniai man būdavo sakoma, kad aš reiškiąsis dažniau iš regėjimo kaip iš protavimo. Todėl paprastai galvojantiems tūli mano aiškinimai ne tuojau bus įmanomi. Kartais, negalint platesniu žvilgiu dalyką paimt, gal bus randama juose ir spragų. Kai kurie mano dėstomi dalykai jusliniam protavimui turbūt atrodys net neverti apmąstymo.

Visi tokie prisiminimai lyg stabdė mano darbą. Vienok pasiryžau veikalą spausdinti. Aiškinami dalykai yra labai svarbūs. Todėl apie kai kuriuos ir kalbu kartotinai. Ir skaitant reikėtų eiti tolyn, jeigu kas neaiškėtų iš karto. Visą raštą vieną, antrą kartą, gal ir kelis kartus perskaičius, tikrai aiškės, kas mano pasakyt norėta.

Neteikiu šiuo savo raštu visai naujų, grynai savo pažinimų. Mokslinti žmonės pastebės, kad jame atsispindi visokių amžių žmonijos mąstytojų išmanymai, prasidedant nuo senųjų indų, egiptiečių, parsų, graikų ir vėlesnių tautų išminties mylėtojų ir einant iki mūsų laikų. Minėtini ypačiai paskutinių šimtmečių vokiečių manytojai. Visi jie šviesino tuos regesius, kurie man aušo iš pat mažų dienų.

Pagaliau, teikdamas šį savo raštą tautai, linkiu nuoširdžiai, kad skaitytojai leistųsi jo gundomi pasišvęsti daugiau negu paprastai gyvenimo prasmei ir esmei.

Vydūnas

Tilžėje  1936.III.22

 

Jūs esate čia: Naujienos Vydūno raštai I tomas Sąmonė